Update omtrent indienen verzoek om ambtshalve vermindering (2017-2020)

Vanuit klanten kregen wij de laatste tijd regelmatig vragen of we ook nog bezwaar tegen definitieve aanslagen Inkomstenbelasting (periode 2017 – 2020) konden maken voor te veel betaalde belasting in box 3 naar aanleiding van het zogenaamde Kerstarrest van de Hoge Raad. Omdat de reguliere bezwaartermijnen verstreken zijn, zou dit dan moeten plaatvinden door middel van het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering. Vanuit het Ministerie van Financiën is rond Prinsjesdag bekend gemaakt dat deze verzoeken om ambtshalve vermindering allemaal zouden worden afgewezen omdat het gaat om rechtspraak ná het vaststellen van de aanslag. Tegen deze afwijzing zou dan bezwaar en beroep openstaan. Omdat deze gang van zaken nu en voor de toekomst zou leiden tot een hausse aan verzoeken om ambsthalve vermindering en bezwaarschriften ter behoud van rechten, zijn de koepelorganisaties RB, NBA, NOAB, NOB en SRA, de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond in overleg getreden met het ministerie van Financiën. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er geen verzoek om ambtshalve vermindering ingediend hoeft te worden.

Er wordt door het Ministerie, in overleg met genoemde koepelorganisaties, een aantal proefprocedures voorbereidt waarvan de uitkomst voor alle niet-bezwaarmakers box 3 gaat gelden. Deze proefprocedures zullen zijn gericht op de vraag of niet-bezwaarmakers ook toegang moeten krijgen tot het rechtsherstel voor box 3. Op deze wijze wordt voorkomen dat eventueel nog steeds niet alle mensen die ervoor in aanmerking zouden komen, gecompenseerd zouden worden (omdat ze geen tijdig verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend).

Update woensdag 16 november 2022

Na het overleg met het Ministerie van Financiën op 3 november jl. is bekend gemaakt dat niet-bezwaarmakers box 3 geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeven in te dienen voor de jaren 2017-2020. In de kamerbrief van 4 november 2022 heeft Staassecretaris Van Rij toegezegd dat iedereen kan meedoen aan nog op te starten proefprocedures. De basis hiervoor is een per 1 januari 2023 in te voeren ‘massaalbezwaarplus’-procedure in de Wet IB2001.

Onder andere naar aanleiding van de tekst van de kamerbrief zijn bij de diverse koepelorganisaties vragen gerezen of de ‘massaalbezwaarplus’-procedure wel dezelfde rechten oplevert als een individueel verzoek om ambtshalve vermindering. Deze zorgen zijn inmiddels door de verschillende koepelorganisaties schriftelijk gedeeld met het Ministerie van Financiën. Het is op dit moment onduidelijk of én wanneer het Ministerie hierover zekerheid gaat geven. Dit knelt met name voor het belastingjaar 2017 omdat verzoeken om ambtshalve vermindering voor dat jaar op 31 december 2022 door de Belastingdienst ontvangen moeten zijn.

Gegeven de onduidelijkheid die op dit moment bestaat, adviseren de koepelorganisaties om in voorkomende gevallen toch een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen, in ieder geval voor het belastingjaar 2017.   

Update 1 december 2022

Afgelopen dinsdag is er opnieuw overleg geweest tussen de verschillende koepel- en belangenorganisaties met het Ministerie van Financiën over de ‘massaal bezwaar plus’ procedure voor niet bezwaarmakers. Hierbij is ook gesproken over het indienen van het verzoek om ambtshalve vermindering box 3 over de periode 2017-2020 voor niet bezwaarmakers. Het Ministerie van Financiën heeft duidelijk gemaakt dat niet-bezwaarmakers voor box 3 over de periode 2017-2020 – ook als ze geen verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend – dezelfde rechten hebben als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Hiermee heeft de staatssecretaris in zijn rol als wetgever en als beleidsuitvoerder, bevestigd dat het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering voor box 3 over de jaren 2017 – 2020 niet meer nodig is.

Eén mogelijke uitzondering

Enkel voor een kleine groep belastingplichtigen die overweegt om in een kostbare en langdurige procedures door te procederen tot aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens, is een individueel verzoek te overwegen. Op dit moment is nog onduidelijk of deze groep toegang heeft tot het EHRM wanneer zij geen schriftelijk verzoek hebben ingediend maar meeliften op de ‘massaal bezwaar plus’ procedure.

Bron: Image by drobotdean on Freepik

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.