Whitepapers

De impact van de nieuwe wet Wtza voor zorgorganisaties

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden.

De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), is verplicht en brengt nieuwe toetredingsregels met zich mee voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit en een betere bewustwording van (startende) aanbieders omschrijft de Wtza een:

 • Meldplicht;
 • Vergunningsplicht;
 • Verplichting tot het instellen van interne toezichthouders;
 • Jaarverantwoordingsplicht.

Download gratis onze whitepaper, waarin wij je meenemen in deze verplichtingen en wat dit inhoudt voor jou als zorgaanbieder. Zo weet jij waar je aan toe bent, welke stappen je moet ondernemen en voorkom je hoge boetes!

Download gratis onze whitepaper

Vul je gegevens in en je ontvangt onze whitepaper direct in je mail!


  In zes stappen naar een goede verantwoording WNT voor zorgorganisaties

  In 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden met als belangrijkste doel een sober beloningsbeleid voor (top)functionarissen werkzaam in de (semi)publieke sector in te voeren. Maar wanneer val je als zorgorganisatie onder de WNT? En wat houdt dit precies in voor jouw organisatie?

  Wij geven in onze whitepaper in zes stappen aan waar je op moet letten bij de WNT voor zorgorganisaties. Zo geven we antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Valt mijn organisatie onder de WNT?
  • Op welke functionarissen in mijn organisatie is de WNT van toepassing?
  • Welke aanvullende regels gelden er vanuit de WNT?
  • Welke stappen moet ik volgen voor een goede verantwoording van de WNT?

  Download gratis onze whitepaper en zorg voor een goede verantwoording WNT en voorkom (vergaande) sancties!

  Download gratis onze whitepaper

  Vul je gegevens in en je ontvangt onze whitepaper direct in je mail!


   De Wtza en Intern Toezicht in de zorg

   Met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 01 januari 2022 is het thema intern toezicht actueel geworden. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijkheid over en brengt dit veel vragen met zich mee, zoals: ‘Wanneer moet ik aan intern toezicht voldoen?’ of ‘Aan welke eisen moet het rapport van intern toezicht voldoen?’.


   Om deze en alle overige vragen te beantwoorden en de zorgsector op weg te helpen met deze nieuwe regelgeving, vatten we in deze whitepaper de meest relevante en actuele onderwerpen kort en bondig samen. Naast het handzaam delen van kennis en verstrekken van informatie bevat de whitepaper praktische handvatten voor zorgaanbieders om een goed verslag van intern toezicht op te stellen.

   Download gratis onze whitepaper

   Vul je gegevens in en je ontvangt onze whitepaper direct in je mail!


    Good governance in de zorg

    Good governance gaat over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties. Governance betekent consistent management, samenhangend beleid, duidelijke beslissingsrechten en bevoegdheden. Het gaat hierbij niet alleen over regels, maar vooral over gedrag. Dit is dus 1 op 1 van invloed op de verhouding tussen bestuurders, toezichthouders, management en stakeholders maar vooral ook op de zorg voor uw cliënten. In de zorgsector zijn hierover regels opgesteld. Deze regels worden ook wel de Governancecode Zorg genoemd. Een complex speelveld waarin wij je in deze whitepaper meenemen en dit terugbrengen naar eenvoud.


    De Governancecode Zorg is voor het laatst geactualiseerd in 2022 en principle based opgesteld, wat betekent dat dit een richtinggevend en levend document is. Het is een leidraad waarmee de organisatie de principes op haar eigen organisatie en haar specifieke kenmerken kan inrichten.

    De flexibiliteit die dit brengt, wordt in de praktijk soms als nadeel ervaren omdat het onvoldoende concreet is, maar wij erkennen dat niet. Iedere organisatie heeft namelijk haar eigen karakter en (maatschappelijke) doelen en geeft daar op eigen wijze invulling aan. Deze zelfreflectie en de aansluitende zelfregulering brengt een toegevoegde waarde met zich mee.

    Download gratis onze whitepaper

    Vul je gegevens in en je ontvangt onze whitepaper direct in je mail!