Privacyverklaring

Privacy

De ZorgAccountants B.V. , statutair gevestigd aan de Soestdijkseweg Zuid 179 te 3721 AB Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ZorgAccountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Voor- en achternaam partner
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens kinderen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De ZorgAccountants B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De ZorgAccountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten te verlenen
 • De ZorgAccountants B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte, het samenstellen van uw jaarrekening en het voeren van uw salarisadministratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De ZorgAccountants B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De ZorgAccountants B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De ZorgAccountants B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De ZorgAccountants B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ZorgAccountants B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De ZorgAccountants B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@dezorgaccountants.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De ZorgAccountants B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ZorgAccountants B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dezorgaccountants.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

De ZorgAccountants B.V. heeft een persoon in dienst in de functie “Functionaris Gegevensbescherming”. Deze functionaris is bereikbaar via het e-mailadres: avg@dezorgaccountants.nl. Momenteel bekleedt de heer E. Nijhuis AA deze functie.

Salarisadministratie

Wanneer een werkgever een dienstverlener inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens is de werkgever wettelijk verplicht schriftelijke (of gelijkwaardige) afspraken te maken met de dienstverlener over een aantal in de wet genoemde onderwerpen.

Indien De ZorgAccountants B.V. (ZA P&O) voor u de salarisadministratie verzorgt, ontvangt u van ons een verwerkersovereenkomst. Heeft u deze verwerkersovereenkomst niet ontvangen dan kunt deze aanvragen via AVG@dezorgaccountants.nl.