Klokkenluidersregeling

Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder: Accountantsorganisatie:

 1. een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles verricht, dan wel een organisatie waarin zodanige ondernemingen of instellingen met elkaar zijn verbonden.
 2. Bestuur: de directie van de ZorgAccountants die het beleid bepaalt en de beslissingen neemt ten aanzien van alle aangelegenheden van De ZorgAccountants;
 3. BTA: Besluit toezicht accountantsorganisaties;
 4. Medewerker: alle personen die werkzaamheden verrichten op basis van een arbeidscontract of andersoortige contracten en betrokken zijn bij de uitvoering van de opdrachten van ons kantoor;
 5. Netwerk: De samenwerkingsstructuur van ons kantoor waaronder de accountantsorganisatie, conform de definitie in de BTA;
 6. De ZorgAccountants: De ZorgAccountants BV en/of aan haar gelieerde maatschappijen;
 7. Vertrouwenspersoon: de functionaris als bedoeld in punt 5;
 8. VAO: Verordening Accountantsorganisaties

Doel

De klokkenluidersregeling heeft als doel:

 1. Het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door De ZorgAccountants;
 2. Het verlagen van de drempel om meldingen te doen (dit door melder de mogelijkheid te geven dit anoniem te doen).

Algemeen

Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient een accountantsorganisatie te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
 2. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
 3. Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;
 4. (dreigende) Intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) Onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

  Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen (klachtenregeling) hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur wijst ten behoeve van de coördinatie van de behandeling en de registratie van de klokkenluidersregeling een vertrouwenspersoon aan.

Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via klokkenluider@dezorgaccountants.nl.
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 5. a) Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de vestigingsdirecteur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
  b) Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoonde compliance officer.
  c) Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 4a en 4b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 6. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 7. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie dan wel zijn/haar carrière.