NOW 5-regeling

NOW 5-regeling
Achtste periode tot en met 13 april 2022 aan te vragen

 NOW achtste periode heeft betrekking op het tijdvak van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 en kan van 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 worden aangevraagd.

De NOW achtste periode kan niet worden aangevraagd voor omzetverlies wegens andere redenen dan Corona. Daarvoor moet de werktijdverkorting (Wtv) worden aangevraagd.

Belangrijkste punten zevende aanvraagperiode NOW

  •  De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
    Het maximaal op te geven omzetverlies is 80%.|De loonsom mag met 15% dalen t.o.v. loonsom oktober 2021 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming blijft maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom wordt met 30% verhoogd ter compensatie van o.a. pensioen, vakantiegeld en sociale lasten.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Mits het ontslag bij het UWV wordt gemeld.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.


Voorwaarden achtste aanvraagperiode NOW

De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW in de zevende aanvraagperiode is dat u 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft, vanwege de coronamaatregelen. Er geldt een maximum van 90%.

Voor de omzetdaling kunt u niet meer voor een periode kiezen het gaat alleen om de maanden januari t/m maart 2022.

Het omzetverlies moet nog steeds worden berekend t.o.v. de gemiddelde omzet van 2019. Bedrijven die tussen 2 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart komen nu ook in aanmerking voor de NOW regeling en gelden afwijkende referteperiodes. Er gelden ook afwijkende regels voor bedrijven die onderdeel zijn van een concern of in die periode een bedrijf hebben overgenomen of zijn afgesplitst. Neem in dat geval contact op met uw accountant.

De aanvraag gaat op dezelfde wijze als de eerdere NOW-regelingen. De aanvraag kan nu ook via de E-herkenning worden aangevraagd. Op de site van het UWV staat welke gegevens u voor de aanvraag nodig heeft en aan welke verplichtingen u moet voldoen. De loonsom van de maand oktober 2021 geldt als basis voor de berekening van het voorschot. Dit voorschot wordt in één keer uitbetaald. Hieronder de link naar de website van het UWV voor meer informatie en  hulp bij de aanvraag:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/achtste-aanvraagperiode-now

Inspanningsverplichting tot scholing

Na overleg met sociale partners heeft het kabinet er ook voor gekozen om een beperkt deel van de NOW te benutten voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Van het vergoedingspercentage van 90 procent in de eerste tranche wordt 10 procent ingezet om daar ruimte voor te creëren.

Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/nederland-leert-door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Mocht u op problemen stuiten bij de aanvraag bij het UWV, mochten wij behulpzaam kunnen zijn in het vaststellen van de uren die u een werknemer met een 0-urencontract kunt doorbetalen, of andere vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht.

Voor vragen over het bepalen van het omzetverlies kunt u bij uw accountant terecht.

Bron: ZA P&O Services

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.