Wet Arbeid in Balans

Volgend jaar gaat er, door de invoering van de Wet Arbeid in Balans (WAB), veel wijzigen in de premieheffing en in het arbeidsrecht. Omdat er veel op u af zal komen, gaan wij u de komende weken hier onder en per mail op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen.

Premiedifferentiatie WW-premie

In deze mailing ontvangt u van ons informatie over de premiedifferentiatie die voor de WW wordt ingevoerd. De WW-premie is een werkgeverspremie. Vanaf 2020 zal er een hoge en lage premie van toepassing zijn. Het verschil tussen deze twee premies zal 5% bedragen. Om de lage premie te mogen toepassen is het van belang dat o.a. de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd volledig in orde zijn. Deze moeten voldoen aan een aantal gestelde voorwaarden die u hieronder kunt lezen. Wij verzoeken u zelf na te gaan of uw arbeidsovereenkomsten aan de gestelde voorwaarden voldoen. Als er geen juiste arbeidsovereenkomst aanwezig is, dan kunt u het model addendum (klik hier om het model te openen) gebruiken om alsnog aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Graag ontvangen wij een kopie van dit getekende addendum.

Wij gaan er van uit dat uw arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voldoen aan de gestelde voorwaarden. Wij zullen standaard de lage premie toepassen. Als achteraf, bij een eventuele looncontrole blijkt, dat er niet voldaan is aan de gestelde eisen, dan zal de belastingdienst een naheffingsaanslag (incl. een eventuele boete) opleggen.

Min/max- en oproepovereenkomsten

Voor min/max en oproepovereenkomsten geldt dat altijd de hoge premie van toepassing is. Voor alle min/max- en oproepovereenkomsten, ook die voor bepaalde tijd, gelden nog meer of andere voorwaarden. Hierop komen wij in een volgende mailing terug.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.

WW-premie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om personeel in vaste dienst te nemen, zullen er vanaf 1 januari 2020 twee premiepercentages voor de WW gaan gelden. Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, een BBL praktijkovereenkomst of jonger dan 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken zal het premiepercentage 5% lager zijn dan voor medewerkers die een contract voor bepaalde tijd, min-max contract of oproepcontract hebben. Het in dienst hebben van een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd is financieel een stuk voordeliger. In bepaalde situaties kan het toch zijn dat de lage WW-premie wijzigt naar de 5% hogere WW-premie. Hieronder volgen hiervan een tweetal voorbeelden: Als een medewerker aangenomen is op basis van een contract voor onbepaalde tijd, maar binnen 2 maanden zelf ontslag neemt of ontslagen wordt, dan is vanaf de eerste dag de hogere WW-premie van toepassing. Wanneer een medewerker een contract heeft voor onbepaalde tijd en een vast aantal contracturen per week, dan is de lagere WW-premie van toepassing. Maar als de medewerker i.v.m. extra werken, meer dan 30% over de overeengekomen contracturen heen gaat, dan is de hogere WW-premie van toepassing. Deze 30%-grens is niet van toepassing bij een contract voor onbepaalde tijd voor 35 uur of meer per week.

Wanneer bestaat het recht op een contract voor onbepaalde tijd?WAB action plan 2020

Met de komst van de WAB wijzigt ook weer het aantal tijdelijke contracten voordat u een vast contract moet aanbieden. Vanaf 1 januari 2020 mag u met een medewerker 3 tijdelijke contracten met een maximale duur van 3 jaar aangaan. Daarna moet u de medewerker een vast contract aanbieden.

Wat moet er in een contract voor onbepaalde tijd staan?

Wanneer u met een medewerker een contract voor onbepaalde tijd aangaat en de lagere WW-premie wilt toepassen, dan moeten de volgende gegevens in het contract worden opgenomen.

  • naam van werkgever en werknemer
  • vermelding van onbepaalde tijd
  • de overeengekomen contracturen moeten vast zijn en vermeld, dus geen min/max of 0-uren overeenkomst
  • vermelding van het overeengekomen salaris
  • de overeenkomst moet voorzien zijn van een dagtekening en moet door alle partijen ondertekend zijn.

Als één van deze gegevens ontbreekt, dan mag de lagere WW-premie niet worden toegepast en kan het zelfs bij een belastingcontrole leiden tot een naheffingsaanslag als de lagere WW-premie is toegepast.

Actiepunten voor u als werkgever!

Vooruitlopend op de wijzigingen die per 1 januari 2020 zullen ingaan, kunt u de onderstaande punten alvast kritisch bekijken en hierop waar nodig anticiperen.

  • Zorg dat in uw administratie van elke medewerker een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is waaruit blijkt dat het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft.
  • Controleer bij medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of alle bovengenoemde punten in de overeenkomst opgenomen zijn. Wanneer niet alle punten in de overeenkomst opgenomen zijn, dan kunt u bijgaand addendum voor onbepaalde tijd gebruiken om er toch voor te zorgen dat u toch niet de hogere WW-premie moet gaan afdragen.
  • Overweeg of het voor medewerkers die nu een arbeidsovereenkomst hebben en naar tevredenheid functioneren om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dit kan u 5% aan WW-premie schelen. Als u echter twijfelt aan de medewerker, dan adviseren wij u om dit niet te doen!
  • Ga na of uw medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd structureel meer uren werken dan de overeengekomen contracturen. Als dit structureel het geval is, dan adviseren wij u om het aantal contracturen per week aan te passen. Ook bij vervanging tijdens ziekte adviseren wij u om het aantal contracturen per week tijdelijk aan te passen.
  • Als een medewerker nog veel overwerk of vakantie-uren heeft openstaan, dan adviseren wij u om deze in 2019 nog uit te betalen. Dit is alleen van belang bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor medewerkers die minder dan 35 uren per week werken.
Dit bericht is gepost in P&O. Bookmark de link.
Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.